หอการค้าไทย จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ ชู LiVE Platform เสริมแกร่งผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสริมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ด้วยความรู้และบริการของ LiVE Platform ผ่านช่องทาง TCC Connect ใน Line OA “หอการค้าไทย” ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน
หอการค้าไทย จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ ชู LiVE Platform เสริมแกร่งผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายประพันธ์  เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตสำหรับทุกภาคส่วน รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่าน LiVE Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต พัฒนาขีดความสามารถในมิติต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนสนับสนุนองค์ความรู้เชิงลึกทางธุรกิจ และเชื่อมต่อ SMEs และ Startups เพื่อสร้าง Ecosystem ที่พัฒนาไปพร้อมกันอย่างสร้างสรรค์ ความร่วมมือในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมบริการ LiVE Platform เพื่อให้สมาชิกหอการค้าไทย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการของ LiVE Platform ได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทาง Line OA “หอการค้าไทย” ผู้ประกอบการยังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเปิดให้ทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ SMEs และ Startups ผ่านการให้ความรู้และบริการ LiVE Platform ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดทุน และการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจที่สำคัญที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง 

ดร.กฤษณะ  วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา หอการค้าไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจสมัยใหม่ โดยมีการจัดหลักสูตร Embryo Incubation Program ของหอการค้าไทย ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งแต่ปี 2564 เพื่อเตรียมระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ SET - mai - LiVEx รวม 4 รุ่น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 160 ราย และได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อปรับปรุงระบบงานที่สำคัญ อาทิ ระบบบัญชีการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจ และการบริหารจัดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการ LiVE Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มากขึ้น

ความร่วมมือกับ LiVE Platform ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าและเครือข่ายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องแหล่งรวมความรู้มากมายจากกูรูระดับประเทศ เช่น เรื่องการบริหารจัดการ การตลาด นวัตกรรม บัญชี การเงิน ฯลฯ ไปจนถึงเครื่องมือและบริการทางธุรกิจ เช่น การรวบรวมชุดสัญญามาตรฐานที่จัดทำร่วมกับ Baker McKenzie ให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลดไปใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เครือข่ายหอการค้าฯ สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ LiVE Platform ผ่านช่องทาง TCC Connect บน LINE Official Account (Line OA) “หอการค้าไทย” ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับสมาชิกและเครือข่ายหอการค้ากว่า 1.4 แสนรายทั่วประเทศ ให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ รวมถึงรับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหอการค้าไทย โดยผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเพิ่มเพื่อน Line OA “หอการค้าไทย” ได้ที่ @thaichamber หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาด หอการค้าไทย โทร. 02 018 6888 ต่อ 3530


เกี่ยวกับบริการบน LiVE Platform 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนการพัฒนา SMEs และ Startups ผ่าน LiVE Platform แพลตฟอร์มที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาธุรกิจให้เติบโต เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรกว่า 58 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดทุน มหาวิทยาลัย ในการร่วมพัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุนได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ และเงินทุนสนับสนุนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs / Startups จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ข้อมูลเพิ่มเติม www.live-platforms.com

เกี่ยวกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพิ่มโอกาสและศักยภาพให้เข้มแข็งด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน สมัครสมาชิกวันนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ค้นหาข้อมูลก่อนสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.thaichamber.org สมัครสมาชิกและบริการได้ที่ mr.thaichamber.org

ข่าวอื่นๆ