ย่อ / ขยาย

สิทธิประโชน์จากสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ปี 2567
สำหรับสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย

ส่วนลด 5% + น้ำหนักกระเป๋าฟรี 20 กิโลกรัม และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเที่ยวบินได้ฟรี 1 ครั้ง
สำหรับบัตรโดยสารที่เดินทางตั้งแต่ 1 มกราคม -  31 ธันวาคม 2567 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดดังนี้ 
(1)    ส่วนลด 5% สำหรับบัตรโดยสารจากราคาหน้าเว็บไซต์ ใช้ได้ทุกวัน
         ยกเว้นช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ดังนี้ 
          •    วันที่ 1 - 3 มกราคม 2567
          •    วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
          •    วันที่ 5 - 9, 12 - 17 และ 30 เมษายน 2567
          •    วันที่ 1 - 7, 21 - 23, และ 31 พฤษภาคม 2567
          •    วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2567
          •    วันที่ 19 - 23 และ 26 - 30 กรกฎาคม 2567
          •    วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2567
          •    วันที่ 11 - 15 และ 22 - 24 ตุลาคม 2567
          •    วันที่ 4 - 11 และ 27 - 31 ธันวาคม 2567
(2)    น้ำหนักสัมภาระฟรี 20 กิโลกรัม (หรือเพิ่มเติมอีก 20 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารประเภทที่มีน้ำหนักสัมภาระฟรีรวมอยู่ก่อนแล้ว)
(3)    การสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร
          •    สามารถสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง
          •    การสำรองที่นั่งผ่านช่องทาง Line Official Account พิมพ์ Line ID: @lionairgroup เลือก “ติดต่อเจ้าหน้าที่” พร้อมแจ้งว่า ขอสำรองที่นั่งสำหรับหอการค้าและเครือข่าย ในวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น. ผู้โดยสารจะต้องแจ้งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและแนบข้อมูลการเป็นสมาชิกฯ ต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าธรรมเนียม การดำเนินการจองบัตรโดยสาร 107 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับชำระเงินเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้น 
          •    การสำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ณ สนามบินในทุกวันเวลาทำการ เวลา 04:00 - 22:00 น. (สำหรับสถานีดอนเมือง) สำหรับสถานีอื่นขึ้นอยู่กับเวลาเปิดและปิดของแต่ละสถานี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหลักฐานการเป็นสมาชิกฯ ต่อเจ้าหน้าที่ สามารถชำระเงินได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด
          •    การสำรองที่นั่งในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินที่ผู้โดยสารทำการจอง ซึ่งอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
          •    ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์สนามบินเท่านั้น ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย Virtual Card ผ่าน TCC Connect Line OA ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งและต้องนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง 
(4)    สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน (ในเส้นทางเดิมเท่านั้น) ผ่านช่องทาง Line Official Account พิมพ์ Line ID: @lionairgroup เลือก “ติดต่อเจ้าหน้าที่” พร้อมแจ้งว่า บัตรโดยสารของหอการค้าและเครือข่าย ในวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น. หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ณ สนามบินในทุกวันเวลาทำการ เวลา 04:00 - 22:00 น. (สำหรับสถานีดอนเมือง) สำหรับสถานีอื่นขึ้นอยู่กับเวลาเปิดและปิด ของแต่ละสถานี
          •    สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 750 บาท และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้นหากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลง การเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่สายการบินกำหนด
          •    ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไปในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
          •    การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน (ในเส้นทางเดิมเท่านั้น) ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิม และเที่ยวบินใหม่จะต้องอยู่ภายใน 90 วัน นับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินเดิม หากเกิน 90 วัน ผู้โดยสารจะถูกเรียกเก็บเงิน 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บวกส่วนต่างค่าโดยสาร/ผู้โดยสาร/รายการ
          •    การสำรองที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินที่ผู้โดยสาร ทำการจอง ซึ่งอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน โดยทางสายการบินจะจัดสรรให้ ในเที่ยวบินถัดไปหรือวันถัดไป
(5)    การเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลของผู้โดยสาร สามารถแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ  สายการบิน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเดิม สามารถเปลี่ยนแปลง  ผ่านช่องทาง Line Official Account พิมพ์ Line ID: @lionairgroup เลือก “ติดต่อเจ้าหน้าที่” พร้อมแจ้งว่า บัตรโดยสารของหอการค้าและเครือข่าย ในวันเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น. หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ณ สนามบินในทุกวันเวลาทำการ เวลา 04:00-22:00 น. (สำหรับสถานีดอนเมือง) สำหรับสถานีอื่นขึ้นอยู่กับเวลาเปิดและปิดของแต่ละสถานี
          •    ตัวอักษรผิดไม่เกินสาม (3) ตัว (รวมชื่อ / ชื่อกลางและนามสกุล) ที่มีการออกเสียงเหมือนกัน แก้ไขได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในครั้งแรก แต่ในครั้งต่อไปจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 750 บาท
          •    สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบุคคลอื่นเดินทางแทน ยกเว้นมีเอกสารยืนยันการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล

(6)    สิทธิประโยชน์นี้สามารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางภายในประเทศที่สายการบินเปิดให้บริการเท่านั้น
(7)    สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินในทุกกรณี
(8)    สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำหนดการหรือตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(9)    การขอคืนเงินสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน


กด “รับสิทธิ์” เพื่อโชว์บัตรสมาชิก Virtual Card ผ่าน TCC Connect ในไลน์หอการค้าไทย