ย่อ / ขยาย

การคำนวณค่าใช้จ่าย


1. ค่าธรรมเนียมสำนักงาน บาท
2. เงินประกันค่าใช้จ่าย บาท
3. ค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการ บาท/ครั้ง
รวมค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) บาท
1. ค่าธรรมเนียมสำนักงาน บาท
2. เงินประกันค่าใช้จ่าย บาท
3. ค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการ บาท/ครั้ง
รวมค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) บาท
1. เงินประกันค่าใช้จ่าย 3,000 - 10,000 บาท
2. เงินประกันค่าตอบแทนของผู้ประนอมข้อพิพาท 5,000 - 50,000 บาท

*ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

(1) การวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท แต่ ไม่เกิน 10,000 บาท โดยคู่พิพาทจะต้องชำระให้แก่นายทะเบียนพร้อมกับการยื่นคำร้องที่ประสงค์จะ ใช้วิธีการประนอมข้อพิพาท

(2) การวางเงินประกันค่าตอบแทนของผู้ประนอมข้อพิพาทไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท แต่ ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ คู่พิพาทจะต้องนำมาวางเมื่อมีการแต่งตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทเรียบร้อย แล้ว

ระหว่างการดำเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทไม่ว่าในขั้นตอนใด หากนาย ทะเบียนเห็นสมควรอาจเรียกให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้