ย่อ / ขยาย

โครงการ “Enhancing SMEs Capability for Competitiveness” (Pilot Project)


        การจัดอันดับภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2565 โดย IMD พบว่า ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 33 จาก 63 เขตเศรษฐกิจ (ลดลง 5 อันดับ จากปี 2564) 
       
        ตัวชี้วัดด้าน Productivity and Efficiency ภายใต้ปัจจัยย่อย Business Efficiency ซึ่งครอบคลุมการสำรวจข้อมูล SMEs พบว่า ภาพรวมประเทศไทยอยู่อันดับที่ 47 โดยแบ่งย่อยได้อีกเป็นอันดับที่ 50 (ด้านมาตรฐาน SMEs ในระดับสากล) และอันดับที่ 58 (ด้านผลิตภาพทางผลิตผลทางการเกษตร) ซึ่ง SMEs ในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 3 ล้านราย คิดเป็นกว่าร้อยละ 99 ของผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจในประเทศ จึงต้องเร่งยกระดับทักษะและศักยภาพเพื่อเป็นกลไกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ   

        คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จึงร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “Enhancing SMEs Capability for Competitiveness (Pilot Project)” เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพ SMEs ให้แข่งขันได้ในระดับสากล โดยเริ่มโครงการนำร่องในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

  1. พัฒนาโครงการนำร่อง ยกระดับประสิทธิภาพและศักยภาพของ SMEs ไทย ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

  2. มุ่งยกระดับ SMEs (Productivity and Efficiency) เพื่อค้นหาและกำหนดปัญหา (Pain Points) ที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยประสบอยู่ โดยเฉพาะด้านผลิตภาพ ด้านการตลาด/การกระจายสินค้า    และด้านการเงิน

  3. ต้นแบบของรูปแบบความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน