ีร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลและรับผิดชอบ Website ด้านเทคนิค, Content, และ Graphic
 • สนับสนุนการใช้งาน Application ภายในองค์กร
 • สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศเช่น Laptop Desktop Printer เป็นต้น
 • สนับสนุนการใช้งาน video conference ขององค์กร
 • ประสานงานและติดตามงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการดูแลและพัฒนา Website
 • มีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ระบบ

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการตามแผนโครงการ งานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานฯ
 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สมาชิกและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประสานงาน และติดตามข้อมูลที่จำเป็น
 • เข้าร่วมประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศ
 • ประชุมร่วมกับภาครัฐเพื่อรับทราบข้อมูล/ความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า กฎระเบียบทางการค้า และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอท่าทีต่อภาครัฐ และติดตามประเด็นภายใต้กรอบเจรจาการค้าทุกกรอบ รวมถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบการค้าต่างๆ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรในต่างประเทศ เช่น การลงนาม MOU ร่วมกับหอการค้าในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมการหาตลาดและลู่ทางการค้าการลงทุน โดยการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
 • ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • คะแนน TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้สภาวะกดดัน โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • การติดต่อประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหอการค้าจังหวัด หอการค้ากลุ่มจังหวัดและหอการค้าภาค ตามแนวนโยบายขององค์กร
 • จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค
 • ผลักดัน และติดตาม การเสนอเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด / ครม.สัญจร นอกสถานที่) 
 • จัดทำข้อมูลเศรษฐกิจภาครายเดือน และรายงานให้คณะกรรมการภาคทราบ
 • สรุปและจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาค เพื่อเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี Toeic 650 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
 • มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการโครงการ
 • มีความรู้ในเรื่องของการจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สนใจในเรื่องของเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยี เพื่อมาปรับใช้ในการทำงานได้

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ต้อนรับ บริการ และให้ข้อมูลผู้มาติดต่อองค์กร
 • รับโทรศัพท์-รับโอนสายภายใน
 • ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆขององค์กร
 • งานรับจดหมาย พัสดุ เอกสารต่าง ๆ จากไปรษณีย์ และบุคคลภายนอก
 • ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. /ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Service Mind รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • บุคคลิกดี มีน้ำเสียงไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ : ดำเนินงานด้านกิจกรรมทางการตลาด (กำกับดูแลงานด้านการตลาด โครงการ TCC_Connect)
 • วางแผนการตลาด แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแคมเปญต่างๆ และงบประมาณที่จะต้องใช้เพื่อทำการตลาด 
 • สำรวจและวิเคราะห์ตลาด และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญต่างๆ ติดตามวัดผลลัพธ์ สื่อและโฆษณาที่องค์กรเลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม รวมถึงสื่อขององค์กรที่มีลักษณะคล้ายกับองค์ เพื่อการสื่อเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ
 • รายงานผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ พร้อมติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการตลาดอย่างสม่ำเสมอทั้งภายในองค์กรและเครือข่าย รวมถึงองค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์กร
 • ประสานงานและสื่อสารกับเครือข่ายสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร พร้อมทั้งติดตามช่องทางสื่อสารของเครือข่ายเพื่อสร้างการสื่อสารระดับเครือข่าย
 • ควบคุม ดูแล โซเชียลมีเดียต่างๆ ขององค์กร เช่น Line official และ Facebook เป็นต้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และตอบข้อซักถามต่างๆ
 • ดำเนินงานและประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด                                                                                     
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี                                                                               
 • คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป                                                                                                 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Digital Marketing หรือมีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
• สรุปประเด็นทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ การจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับศักยภาพให้กับภาคธุรกิจเอกชน
• ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องต่างๆ
• ติดตามความคืบหน้าการการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 
 
คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
• อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์ธุรกิจกิจ/เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์/
• เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การจัดทำข้อมูลทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ การจัดอบรมสัมมนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี สามารถทำ infographics /Illustrator/Photoshop
• มีประสบการณ์ทำงานในลักษณะเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org