ย่อ / ขยาย

BANGKOK AIRWAYS มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย
และผู้ติดตาม 1 ท่าน ส่วนลด 10% + น้ำหนักกระเป๋าฟรีถึง 50 กิโลกรัม ในทุกเส้นทางบิน

เงื่อนไข

 1. ระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 (ราคาและสิทธิประโยชน์นี้จะต้องสำรองที่นั่งภายใน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 (ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง))
 2. ราคาบัตรโดยสาร: ส่วนลด 10% จากบัตรโดยสารปกติ สำหรับทุกเส้นทางการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (ราคาบัตรโดยสารที่ได้รับส่วนลด ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เงื่อนไขอื่นๆ ของบัตรโดยสารอาจแตกต่างกันตามระดับชั้นโดยสารที่จอง (Booking Class))
 3. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องฟรี 50 กิโลกรัม
 4. บัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าไทยสัญชาติไทย มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน (เดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น)
 5. โปรดแสดงบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสมาชิกหอการค้าไทยที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร้องขอการตรวจสอบ
 6. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเที่ยวบิน: ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดย การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน หรือเส้นทางบิน ต้องแจ้งล่วงหน้าและได้รับการยืนยันจากสายการบินไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (หากเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางใน E-Ticket ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง + ส่วนต่างราคาตั๋วใหม่ (ถ้ามี) หากเปลี่ยนแปลงหลังวันเดินทางใน E-Ticket มีค่าธรรมเนียม No Show 500 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับที่นั่งชั้น Economy Class และ 1,000 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับชั้น Business Class + ส่วนต่างราคาใหม่ (ถ้ามี))
 7. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ (หากเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางใน E-Ticket มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1,000 บาทต่อเที่ยวบิน + ส่วนต่างราคาตั๋วใหม่ (ถ้ามี) หากเปลี่ยนแปลงหลังวันเดินทางใน E-Ticket มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1,000 บาท +ค่าธรรมเนียม No Show 500 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับที่นั่งชั้น Economy Class และ 1,000 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับชั้น Business Class + ส่วนต่างราคาใหม่ (ถ้ามี))
 8. บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด, ที่นั่งมีจำนวนจำกัด, ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 

ช่องทางการใช้บริการ (การสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร/การเปลี่ยนแปลง)

 • เว็บไซต์ www.bangkokair.com/tcc
 • Call Center 1771
 • สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ทุกแห่งทั่วประเทศไทย
 • ตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน

 

กด “รับสิทธิ์” เพื่อโชว์บัตรสมาชิก Virtual Card ผ่าน TCC Connect ในไลน์หอการค้าไทย