ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

15 ต.ค. 2562

 

 

กำหนดการ  "Click"

QR Code สำหรับ download เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 

1.เอกสารประกอบการบรรยายของคุณชุมพล   สุวรรษกิจบริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี  สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง "Click"

2.เอกสารประกอบการบรรยายของคุณวิลาวัลย์   วีระกุล    รองอธิบดีกรมธนารักษ์  

         -ผลกระทบจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "Click"

         -พรบ ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ "Click"


Top