open innovation

 

 

 

 

Kick off แล้ว โครงการ Open Innovation!

       เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หอการค้าไทย ร่วมเปิดตัวโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เพื่อส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ http://open.nia.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของโครงการ ภายใต้วงเงิน 1.5 ล้านบาท

 

  

 

  


Top