แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : เพื่อคนไทยทุกคน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : เพื่อคนไทยทุกคน

การประชุมประจำปี 2560 ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร:

1. เอกสารแผ่นพับ

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/brochure2017.pdf

2. Infographic แผนฯ 12 เพื่อคนไทยทุกคน

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/Infographic.pdf

3. สรุปสาระสาคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 5 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555 -2559) ;

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/Yearend_Book01.pdf

4. เอกสารนำเสนอ "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย"

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/PPT_NESDB.pdf

5. คำกล่าวเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/Speech_Gov.pdf

6. คำกล่าวรายงานของ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/Speech_NESDB.pdf

7. บทสัมภาษณ์หลากมุมมองการพัฒนา

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/CoverPlan12.pdf

8. กลุ่ม 1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/bookgroup1.pdf

9. กลุ่ม 2 นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/bookgroup2.pdf

10. กลุ่ม 3 เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/bookgroup3.pdf

11. กลุ่ม 4 โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย : http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/bookgroup4.pdf

12. กลุ่ม 5 ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/bookgroup5.pdf

13. กลุ่ม 6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/bookgroup6.pdf

 

ที่มา: http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6720&filename=index