ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สานพลังภาครัฐภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37

03 ธ.ค. 2562

สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สานพลังภาครัฐภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่”
โดย นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 
     กลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงมหาดไทยคำนึงถึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชน โดยในปัจจุบันกระทรวงฯ ได้พยายามขับเคลื่อนในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน และทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ผ่านทางคณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ภ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัด โดยมองบริบทและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อร่วมมือกันกำหนดทิศทางแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 
      ในขณะเดียวกัน ทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นก็ต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจังหวัด ของภาค รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต่อจากนี้ กลไกของท้องถิ่นจะมีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น หอการค้าจังหวัดต้องเข้าใจ
ทิศทางการพัฒนาตามแผนงาน และต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับตำบลหรืออำเภอให้มากยิ่งขึ้น เข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และศักยภาพของพื้นที่ในหลายทิศทาง เพื่อสามารถนำเสนอการแก้ไขปัญหา ความต้องการ และยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนในระดับต่าง ๆ เข้าใจความต้องการของพื้นที่ เพราะหากแผนงานไม่สอดคล้องกัน จะยากต่อการนำไปปฏิบัติและการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐอีกด้วย
 
     ในปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค จะมีกลไกการทำงานโดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ) ได้แก่ ภาคกลาง : พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายอนุทิน ชาญวีรกุล ภาคตะวันออก : นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ ภาคเหนือ : นายวิษณุ เครืองาม และภาคใต้และชายแดน :นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์
 
         การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ หอการค้าไทยถือเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ทันต่อสถานการณ์โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและประเทศให้เข้มแข็ง เพราะหากชุมชนเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยินดีสนับสนุนหอการค้าไทยและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 
-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official