หอการค้าไทย...เปิดหลักสูตร YECBK Season 3 : CONNECTING LOCAL TO GLOBAL

  

หอการค้าไทย เปิดหลักสูตร YECBK Season 3 : CONNECTING LOCAL TO GLOBAL เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน (Competitiveness) พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้การขยายธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่าย เรียนรู้วัฒนธรรม และการติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก YEC กรุงเทพฯ โดยมีคุณปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย กล่าวต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ โดยรับเกียรติจากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการ พร้อมร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Family Business and Business Problems" โดยคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาหอการค้าไทย

  

ที่ผ่านมามีการดำเนินการจัดหลักสูตร YECBK มาแล้วจำนวน 2 รุ่น มีผู้สมัครและผ่านการอบรม จำนวน 180 คน และครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่ง ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำในการจัดหลักสูตรครั้งนี้ หลักสูตร YECBK Season 3 “Connecting Local to Global” มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน ผู้เข้าอบรมหลักสูตร YECBK Season 3 นี้ จะได้เริ่มทำงานของ YEC  ตั้งแต่วันแรก โดยแบ่งเป็น 6 สายงาน และมี Coach ที่คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้การทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ทั้งยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตัวจริง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official