หอการค้าไทยหารือรองนายกฯ เรื่องแนวทางสร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาชนในเรื่องปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้ในสินค้าเกษตร (PESTICIDE RESIDUES : MAXIMUM RESIDUE LIMITS :MRL)

09 ก.พ. 2561

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานหอการค้าไทย และผู้แทน คณะกรรมการในสายงานเกษตรและอาหาร เข้าพบพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือสรุปการหารือแนวทางสร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาชนในเรื่องปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้ในสินค้าเกษตร (PESTICIDE RESIDUES : MAXIMUM RESIDUE LIMITS :MRL) โดยหอการค้าไทยเสนอแนวทางสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ภาคประชาชนผู้บริโภค ในเรื่องปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้ในสินค้าเกษตร ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิการจัดสัมมนา , การเผยแพร่ผ่าน Social Media และขอให้มอบหมายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคแก่ภาคประชาชน นายกลินท์ สารสิน กล่าวว่า การแข่งขันทางสินค้าเกษตรต้องมียุทธศาสตร์และมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้ในคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้ากับประเทศคู่แข่งอย่างไรก็ดี เกษตรกรไทยต้องพิจารณาต้นทุนที่สูงกว่าจากค่าเช่าที่ดินประกอบกัน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานอีกทั้ง ต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ภาคสาธารณะรับรู้ในระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภค


ภาพประกอบ

Top