เยี่ยมคารวะนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

09 ก.พ. 2561

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอกาาค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมหารือประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งนำเสนอโครงการที่หอการค้าไทยได้ดำเนินการ เช่น การทำป้ายของดีจังหวัด ซึ่งธนาคารกสิกรไทย ได้สนับสนุนการใช้มาตรฐานของหอการค้าไทยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนสินค้าและของดีของแต่ละจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย เป็นอย่างดี ในการร่วมจัดทำป้ายร้านค้าให้ 

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศเราควรจะรีบดำเนินการเรื่องการนำสายไฟลงใต้ดิน ซึ่งจะก่อให้เกิด impact อย่างมหาศาลต่อการท่องเที่ยว ในการสร้างทัศนียภาพให้งดงาม แต่เรื่องที่เป็นห่วงมาก คือ เรื่องของเกษตร ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่มาตรฐานทางการเกษตรของยังไม่ดีพอ ปัญหาการใช้ที่ดินผิดกฎหมาย รุกล้ำเขตป่าสงวน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับมาตรฐานทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ ส่งเสริมการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง และที่สำคัญที่สุด ประเทศไทยจะต้องอย่าลืมคนฐานราก เพื่อสร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้อยู่ได้ โดยหอการค้าไทยเอง ก็ได้ริเริ่มมาตรฐาน ThaiGAP สำหรับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าและแข่งขันกับต่างประเทศได้

   

   


ภาพประกอบ

Top