เครือข่าย YEC

 

ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557 โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ เรียกว่า YEC ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้มีการเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครั้งแรกในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31 ที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะสังกัดและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัดในแต่ละจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ “ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ”
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจ
  3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำในการทำงานทางสังคม
  4. เพื่อเป็นโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ วิทยาการใหม่ๆ เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวม
  5. เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าฯ ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ
  6. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ และเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าทั่วประเทศ

 
 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 3770 โทรสาร 0 2226 4523
อีเมล์ : suradech@thaichamber.org