คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

         เพื่อส่งเสริมหลักจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจกับสมาชิกหอกาค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ  และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่งเสริมและรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกจิตสำนึก ผู้ประกอบการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส    ไร้คอร์รัปชันร่วมกับองค์กรเครือข่าย สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติองค์กรและนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางและเป็นธุรกิจแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการอื่นโดยทั่วไป

โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หากได้นำหลักบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม ก็จะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางที่จะมุ่งส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่มีต่อสังคมและภาครัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

          ในฐานะที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่มีสมาชิกผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ในระยะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาคดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ในปี 2544 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย และจัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่และหลักบรรษัทภิบาลสำหรับสมาชิกหอการค้าไทยได้มีแนวปฏิบัติอันดีงามเป็นแบบแผนอันเดียวกัน เพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นที่สาธารณชนที่มีภาคธุรกิจเอกชนไทยมากยิ่งขึ้น  ต่อมาในปี 2546 คณะกรรมการฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาเป็นแนวทางในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับธุรกิจมวลสมาชิกหอการค้าไทยและหอการค้าทั่วประเทศ จึงได้จัดโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ขึ้น ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 17 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ภาคธุรกิจที่ตระหนักถึงการนำหลักจรรยาบรรณไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 

 

 

    

 

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณา

 

คุณสมบัติของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  •สมาชิกหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

  •สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  •สมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย *       

  •ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai)

  •กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารคู่มือการเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact

 

·        ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact:เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) วัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยให้ภาครัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยข้อตกลงคุณธรรม สามารถปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในหลายประเภท

·        องค์ประกอบของข้อตกลงคุณธรรม

1) หน่วยงานภาครัฐ (Government Agency) :เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียม และกำหนดให้ IP เป็นส่วนหนึ่งของ TOR

2) ผู้เข้าร่วมเสนอราคา (Supplier):ไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปฏิบัติอย่างความโปร่งใสและเป็นธรรม และยินยอมให้ IP เข้าร่วมในทุกขั้นตอน

3) ผู้สังเกตการณ์  (Observer) : เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อ วางตัวเป็นกลาง มีสิทธิขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

·        การคัดเลือกโครงการตามข้อตกลงคุณธรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

·        โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

·        โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง

·        โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือเป็นที่สนใจของประชาชน

·        เป็นโครงการที่ยังไม่ได้กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)หรืออยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

·        ผู้สังเกตการณ์ : Observer

         ผู้สังเกตการณ์ :เป็นบุคคลภายนอกจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ โดยได้รับการคัดเลือกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งผู้สังเกตการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้นๆ โดยจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

·        คุณสมบัติของผู้สังเกตการณ์  Observer

1)   มีคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เหมาะสม

2)   มีความเป็นอิสระ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

3)   มีสัญชาติไทย และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

·        การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ Observer

-      การสรรหา โดยการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมวิชาชีพ หอการค้าไทย        สภาอุตสาหกรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคประชาสังคม

-      เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป โดยการเชิญชวนไปยังหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

·        แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

-      ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ

-      ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ เช่น ขอบเขตงานโครงการ (TOR) เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

-      เข้าสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการสังเกตการณ์