แสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ


งานแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ

ถือเป็นกลไกทางการตลาดที่สำคัญในการสร้างกลยุทธ์เชิงการตลาด รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจ

งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในด้านการจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ซึ่งมีความร่วมมือกับเครือข่ายทางการค้าที่น่าเชื่อถือ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ในการสนับสนุนและผลักดันให้สินค้าและบริการของท่านเข้าสู่ตลาดและเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
 

 

 
 
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอำนาจ (ถ้าเป็นบุคคลต่างชาติใช้ Passport + Work Permit)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (กรรมการ)
  3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) หรือ (ภ.พ. 01) หรือ (ภ.พ. 09) หรือ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท
  4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นร้านค้าแนบทะเบียนร้านค้า)


     
 
 
ฝ่ายจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทย
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 2040, 2070
อีเมล์ : fairbiz@thaichamber.org