เจ้าหน้าที่แสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ


1.ดำเนินการตามแผนโครงการ งานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ ในประเทศและต่างประเทศ

2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน

3.ให้ข้อมูลและคำแนะนำกับสมาชิกและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ

4.จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประสานงาน และติดตามข้อมูลที่จำเป็น

5.เข้าร่วมประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 

2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

6. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน 

7. มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ ATA Carnet & Q-MARK


1.จัดทำทะเบียนคุมการออกเอกสาร ATA / ออกหนังสือรับรอง

2.จัดทำรายงานสถิติต่างๆ

3.จัดทำเอกสารการชำระภาษี และค่าปรับจากหอการค้าต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.จัดอบรม/สัมมนา

5.ส่งบันทึกข้อมูลให้แก่ WCF

6.ดูแลการขึ้นทะเบียนสมาชิก ATA Carnet

7.ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ATA/ออกบูธ ตามสถานที่ภายนอก

8.ต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันธนาคารภายใต้อนุสัญญา ATA Carnet, Istanbul B1, CBTA

1.เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 

2.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

5.มีความรู้ด้านงานเอกสารการส่งออก /มีความรอบรู้และเข้าใจด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างดี

6.มีความรู้ด้านงาน ATA Carnet และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

7.มีความรู้ มีทักษะด้านการพูด ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

8.มีใจรักงานบริการService Mind

 

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650

Top