วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศ
ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

กลินท์ สารสิน
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พันธกิจ
Competency Enhancement
เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการ
ให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ด้วยข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ
Competency Enhancement
เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการ
ให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ด้วยข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ
Network Collaboration
สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
Transparency
& Social Engagement
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
สร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
Transparency
& Social Engagement
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ สร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
Knowledge
& Experience Sharing
ต่อยอดความรู้และประสบการณ์
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
Knowledge
& Experience Sharing
ต่อยอดความรู้และประสบการณ์
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
Organization Development
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
Organization Development
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม