เกี่ยวกับเรา

ประธานกิตติมศักดิ์


0219201582097363.png

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
0518171495093133.png

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
บริษัท ศรีราชานคร จำกัด
0518171495095694.png

ดร. อาชว์ เตาลานนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
0219201582097419.png

นายประมนต์ สุธีวงศ์
บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด
0524171495614237.png

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
0426171493196347.png

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ที่ปรึกษา


0219201582097189.png

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0219201582098015.gif

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
0615171497496942.png

ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0615171497492821.png

นายธีรพงศ์ จันศิริ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0615171497493026.png

นายศุภชัย เจียรวนนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
0421171492762577.png

นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
โครงการหมู่บ้านสุขสบาย
0615171497492947.png

พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
สำนักกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0711171499747718.png

นายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม
บริษัท เอ พี เค ออโตพาร์ท 1988 จำกัด
0707171499415036.png

นางอนุชิดา ชินศิรประภา
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
0615171497496897.png

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
0421171492761510.png

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด
0530191559202582.png

นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
Mike Group
0615171497493047.png

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
0615171497492788.png

นายสาระ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
0605191559710026.png

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
0615171497497313.png

นายสมชัย ไกรครุฑรี
บริษัท ขาวสอาด มอเตอร์ส จำกัด
0605191559709998.png

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
0530191559207264.png

นายวิกรม กรมดิษฐ์
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
0615171497492757.png

นายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์
บริษัท รักษาความปลอดภัยกัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
0615171497497375.png

นายภูวดิท ปรีชานนท์
บริษัท กรชวัล 2002 จำกัด
0530191559199010.png

นายปราโมทย์ มนูพิบูลย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
0219201582097511.png

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
บริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
0219201582095873.png

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ


0420171492676887.png

นายกลินท์ สารสิน 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ


0219201582095326.png

นายสุรงค์ บูลกุล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
0219201582095976.png

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
0219201582095948.png

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
0219201582095661.png

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
0219201582095707.png

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
0420171492677428.png

นายไพรัช บูรพชัยศรี
บริษัท พิณสยาม จำกัด
0219201582095438.png

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัธ - บัณฑูรย์ จำกัด
0219201582095571.png

นายภูมินทร์ หะรินสุต
บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด
0219201582095629.png

นายวิชัย อัศรัสกร
บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด
0322191553235845.png

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
0219201582096286.png

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
0219201582095907.png

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0219201582095847.png

ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์
บริษัท เพชรคาร์แคร์ จำกัด
0219201582095777.png

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างโชคชัย
0405191554440032.png

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
บริษัทเอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
0219201582095750.png

นายปรัชญา สมะลาภา
บริษัท สมาพันธ์ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
0219201582095816.png

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ
บริษัท ภูเภตรา ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด

กรรมการเลขาธิการ


0421171492759245.png

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

กรรมการรองเลขาธิการ


0421171492759180.png

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
บริษัท ลพบุรีสระแก้วสแควร์ จำกัด
0421171492762214.png

นายมงคล ตันสุวรรณ
ร้านมงคลอุปกรณ์
0421171492761799.png

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ
บริษัท ครีเอเซีย (1989) จำกัด
0421171492759043.png

นางนวลพรรณ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0421171492758970.png

นายกีรติ อัสสกุล
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
0421171492758806.png

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
บริษัท กมลกิจ จำกัด
0421171492758885.png

นายศรัณยู ชเนศร์
บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
0421171492757694.png

ดร. สมบัติ  ธีระตระกูลชัย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
0421171492757608.png

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการนายทะเบียน


0219201582096203.png

นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด

กรรมการปฎิคม


0405191554439679.png

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

กรรมการเหรัญญิก


0421171492759335.png

นายชูเดช เตชะไพบูลย์
บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด

กรรมการบริหาร


0421171492760548.png

นายนิติ โอสถานุเคราะห์
บริษัท โอสถสภา จำกัด
0421171492760237.png

นายประวิทย์ ประกฤตศรี
บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด
0405191554433155.png

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
0421171492759520.png

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
บริษัท โงวฮก จำกัด
0219201582096382.png

ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ์
บริษัท กรุงเทพธุรภัณฑ์ ออโตเมชั่น จำกัด

กรรมการ


0612201591956231.png

นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
หอการค้าจังหวัดปทุมธานี
0421171492764039.png

นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
หอการค้าจังหวัดสตูล
0405191554438870.png

นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0421171492764532.png

นายสุทธิโชค ทองชุมนุม
หอการค้าจังหวัดพังงา
0421171492764479.png

นางสาววาริน ชิณวงศ์
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
0421171492764439.png

นายวัฒนา รัตนวงศ์
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
0405191554438649.png

นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0421171492764224.png

ดร. สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
0405191554438379.png

นายวินัย มีชัย
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
0421171492762462.png

นายวิทยา วิรารัตน์
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
0421171492764166.png

นายอนุวัฒน์ ปัญจมาภิรมย์
หอการค้าจังหวัดพิจิตร
0711171499760954.png

นายเอกชัย วงษ์วรกุล
หอการค้าจังหวัดแพร่
0421171492764639.png

นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา
หอการค้าจังหวัดยะลา
0421171492763106.png

นายสลิล โตทับเที่ยง
หอการค้าจังหวัดตรัง
0405191554438090.png

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
หอการค้าจังหวัดสงขลา
0405191554437749.png

ดร. ตรรคภพ อิงตระกูล
หอการค้าจังหวัดนครนายก
0421171492762990.png

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
0421171492762760.png

นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
0219201582098671.png

นายธีรชัย ชุติมันต์
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
0219201582098709.png

นายวันชัย นิ้วประสิทธิ์
หอการค้าจังหวัดนครปฐม
0219201582098791.png

นายสมชาติ พงคพนาไกร
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
0219201582098820.png

นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
0530191559206285.png

นายสุทิน พรมงคลชัย
หอการค้าจังหวัดมาหสารคาม
0219201582098569.png

นายเศกสรร ชนาวิโชติ
หอการค้าจังหวัดสกลนคร
0421171492762170.png

ดร. สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
หอการค้าจังหวัดเลย
0219201582098540.png

นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
0219201582098626.png

นายสมชาติ คะวีรัตน์
หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
0421171492761868.png

นายสมบัติ ชินสุขเสริม
หอการค้าจังหวัดน่าน
0219201582098468.png

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
0219201582092559.png

นายรัฐพล ภักดีภูมิ
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ช เซอร์วิสเซส จำกัด
0421171492761586.png

นายอนุรุธ ว่องวานิช
บริษัท อังกฤษตรางู (แอลพี) จำกัด
0219201582098342.png

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด
0421171492761448.png

นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
0422191555901898.png

นายประสาน ภิรัช บุรี
บริษัท ปรินทร จำกัด
0421171492760442.png

นายพิชัย จิราธิวัฒน์
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
0421171492760377.png

นายสมิตร โอบายะวาทย์
บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
0421171492760327.png

นายอรรถการ ตฤษณารังสี
บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
0421171492759778.png

นายฮาราลด์ ลิงค์
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
0421171492761248.png

นายชนินทธ์ โทณวณิก
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
0421171492761698.png

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
บริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป จำกัด