เกี่ยวกับเรา

ประธานกิตติมศักดิ์


0331211617177011.png

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
0331211617176922.png

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
บริษัท ศรีราชานคร จำกัด
0401211617267830.png

ดร. อาชว์ เตาลานนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
0331211617176723.png

นายประมนต์ สุธีวงศ์
บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด
0331211617176641.png

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
0331211617176446.png

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ประธานอาวุโส


0401211617269677.png

นายกลินท์ สารสิน 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา


0423211619154641.png

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0423211619154699.png

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0423211619154382.png

นายวิกรม กรมดิษฐ์
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
0423211619153599.png

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
0423211619153448.png

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
0423211619153307.png

นายพิชัย จิราธิวัฒน์
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
0423211619153531.png

นายศุภชัย เจียรวนนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
0423211619153115.png

นายธีรพงศ์ จันศิริ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0423211619153029.png

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
0423211619152590.png

นายปราโมทย์ มนูพิบูลย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
0423211619152526.png

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
0423211619152446.png

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
0423211619152286.png

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
บริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
0423211619150736.png

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
0422211619064922.png

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
0422211619064595.png

นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
0422211619065483.png

พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
สำนักกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0422211619064501.png

นายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม
หอการค้าจังหวัดระยอง
0422211619064407.png

นายภูวดิท ปรีชานนท์
หอการค้าจังหวัดกระบี่
0422211619064344.png

นายครองพล พนาสันติภาพ
หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
0422211619064044.png

นายสมชัย ไกรครุฑรี
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
0422211619063895.png

นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0422211619063688.png

นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
0422211619063397.png

ว่าที่ร้อยตรีวรัญชัย วิริยะวงศ์
หอการค้าจังหวัดสระบุรี
0422211619063218.png

นางสาววาริน ชิณวงศ์
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
0422211619063038.png

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
0422211619062494.png

ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์
หอการค้าจังหวัดสตูล
0422211619062039.png

นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
หอการค้าจังหวัดระยอง
0422211619060765.png

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์
หอการค้าจังหวัดตาก
0428211619597383.png

นายสกล สุพรรณบรรจง
หอการค้าจังหวัดลำปาง
0422211619060230.png

นายวรธนัท เชียรเตชากุล

ประธานกรรมการ


0330211617093420.png

นายสนั่น อังอุบลกุล
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ


0330211617100804.png

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
0330211617100438.png

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
0330211617100166.png

นายภูมินทร์ หะรินสุต
บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด
0330211617100114.png

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด
0330211617100036.png

นายไพรัช บูรพชัยศรี
บริษัท พิณสยาม จำกัด
0330211617099972.png

นายวิชัย อัศรัสกร
บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด
0330211617099909.png

นายสุรงค์ บูลกุล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
0330211617099859.png

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
0330211617099797.png

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0330211617099732.png

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล
บริษัท สมาร์ท-ไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
0330211617099673.png

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
0330211617099618.png

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
0330211617099546.png

นายปรัชญา สมะลาภา
หอการค้า จังหวัดระยอง
0330211617099475.png

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ
หอการค้า จังหวัดกระบี่
0331211617162872.png

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
หอการค้า จังหวัดอุดรธานี
0330211617097886.png

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
หอการค้า จังหวัดลพบุรี
0330211617097798.png

นายสมบัติ ชินสุขเสริม
หอการค้า จังหวัดน่าน
0330211617097563.png

ดร. สมบัติ  ธีระตระกูลชัย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
0330211617097423.png

นายประวิทย์ ประกฤตศรี
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
0331211617163017.png

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

กรรมการเลขาธิการ


0331211617161838.png

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ
หอการค้า จังหวัดนนทบุรี

กรรมการรองเลขาธิการ


0330211617095836.png

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
บริษัท กมลกิจ จำกัด
0330211617095578.png

นายศรัณยู ชเนศร์
บริษัท โรงพยาบาลกล้วย น้ำ ไท จํากัด
0330211617095679.png

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
บริษัท ปฐวีสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
0330211617093872.png

นายบรรณ เกษมทรัพย์
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
0330211617093979.png

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
0330211617094087.png

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
0330211617094204.png

นายมงคล ตันสุวรรณ
หอการค้า จังหวัดนครพนม
0330211617094524.png

นายพรเทพ อินทะชัย
หอการค้า จังหวัดเชียงราย

กรรมการนายทะเบียน


0330211617095008.png

นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด

กรรมการปฎิคม


0330211617094884.png

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กรรมการเหรัญญิก


0330211617095117.png

นายชูเดช เตชะไพบูลย์
บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด

กรรมการบริหาร


0330211617092530.png

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
บริษัท โงวฮก จำกัด
0804211628066513.png

นายญนน์ โภคทรัพย์
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
0330211617092992.png

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
0330211617093099.png

นางนวลพรรณ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0330211617093193.png

นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

กรรมการ


0401211617265563.png

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์
บริษัท กรุงเทพธุรภัณฑ์ ออโตเมชั่น จำกัด
0401211617265413.png

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข
บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
0401211617265258.png

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด
0401211617265108.png

นายประสาน ภิรัช บุรี
บริษัท ปรินทร จำกัด
0401211617264989.png

นายสุรช ล่ำซำ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
0401211617264830.png

นายอรรถการ ตฤษณารังสี
บริษัท เวิลด์คลาส สปิริท (ประเทศไทย) จำกัด
0401211617264644.png

นายสมิตร โอบายะวาทย์
บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
0401211617264483.png

นายนิติ โอสถานุเคราะห์
บริษัท โอสถสภา จำกัด
0401211617264356.png

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล
หอการค้า จังหวัดขอนแก่น
0401211617264198.png

นายวัฒนา รัตนวงศ์
หอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
0401211617264056.png

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
หอการค้า จังหวัดชลบุรี
0401211617263274.png

นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
หอการค้า จังหวัดชัยภูมิ
0401211617263093.png

นายสลิล โตทับเที่ยง
หอการค้า จังหวัดตรัง
0401211617262972.png

ดร. ตรรคภพ อิงตระกูล
หอการค้า จังหวัดนครนายก
0401211617262781.png

นายพัลลภ เวศย์วรุตม์
หอการค้า จังหวัดนครปฐม
0401211617262542.png

นายชัชวาล วงศ์จร
หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา
0401211617262414.png

นายกรกฏ เตติรานนท์
หอการค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช
0401211617262293.png

นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
หอการค้า จังหวัดนครสวรรค์
0401211617262144.png

ดร.สุรพงษ์ เป้ากลาง
หอการค้า จังหวัดปทุมธานี
0331211617184410.png

นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา
หอการค้า จังหวัดปัตตานี
0331211617184235.png

นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
หอการค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0531211622456860.png

นายหัสนัย แก้วกุล
หอการค้า จังหวัดพะเยา
0331211617183662.png

นางนุชจรินทร์ รอบบรรเจิด
หอการค้า จังหวัดพิษณุโลก
0331211617183531.png

นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์
หอการค้า จังหวัดเพชรบุรี
0331211617183393.png

นายเอกชัย วงศ์วรกุล
หอการค้า จังหวัดแพร่
0331211617183241.png

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช
หอการค้า จังหวัดภูเก็ต
0331211617183100.png

นายภมร เชาว์ศิริกุล
หอการค้า จังหวัดมุกดาหาร
0331211617182981.png

ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์
หอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด
0331211617182768.png

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ
หอการค้า จังหวัดลำปาง
0331211617182619.png

นายณรงค์ ธรรมจารี
หอการค้า จังหวัดลำพูน
0331211617182465.png

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
หอการค้า จังหวัดเลย
0331211617181780.png

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
หอการค้า จังหวัดสงขลา
0331211617181598.png

นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล
หอการค้า จังหวัดสมุทรสงคราม
0331211617181393.png

นายสุเทพ มิตรเกื้อกูล
หอการค้า จังหวัดสุพรรณบุรี
0331211617180898.png

นายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์
หอการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0331211617180205.png

นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
หอการค้า จังหวัดสุรินทร์
0331211617179877.png

นายสมชาติ คะวีรัตน์
หอการค้า จังหวัดอุตรดิตถ์
0331211617179621.png

นายสมชาติ พงคพนาไกร
หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี