Keep Moving Forward Moral Business Network
Keep Moving Forward Moral Business Network
วันที่เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2563

               หอการค้าไทย โดย คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย เข้าร่วมงาน "Keep Moving Forward Moral Business Network" งานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในหัวข้อ Keep Moving Forward (ก้าวต่อไปข้างหน้า) จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM ชั้น 6 โรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC (VIP Premier Cinema)

               โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน คือ การสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ จนเกิดเป็นเครือข่ายองค์กรด้านคุณธรรม สร้างความตระหนัก บทบาท และความรับผิดชอบ เป็นแหล่งสร้างคนดี สังคมดี มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรม มีองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  510 องค์กร