รับรองเอกสารเพื่อการส่งออก (CO, CF)


ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เปรียบเหมือนใบพาสปอร์ตใช้ผ่านแดนของสินค้า ศุลกากรย่อมเชื่อมั่นสินค้าที่มีใบ CO ยืนยันแหล่งผลิต มากกว่าสินค้าที่ไม่ทราบที่มาชัดเจน ดังนั้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ซื้อจะร้องขอผู้ส่งออกให้ขอใบ CO แนบกำกับมาพร้อมสินค้าเสมอ
 
หอการค้าไทยให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) และบริการรับรองเอกสารการค้า (CF / Legalization) อย่างมืออาชีพ ระบบ CO Online เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ประหยัด และทันสมัยเหมาะกับรูปแบบธุรกิจ 4.0 ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

หอการค้าไทยมีหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ พรบ. หอการค้าไทย พ.ศ. 2509
 

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ใช้ยืนยันประเทศแหล่งผลิตตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ที่องค์การค้าโลก (WTO) กำหนด ศุลกากรใช้ใบ CO เป็นหลักฐานเรียกเก็บภาษี นอกจากนี้ระเบียบศุลกากรบางประเทศกำหนดให้ใบ CO เป็นเอกสารประกอบการผ่านพิธีการศุลกากรด้วย ใบ CO จึงถูกใช้ในการค้าระหว่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
 
ใบ CO ใช้สิทธิทางภาษีมีรูปแบบและชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ฟอร์ม A, ฟอร์ม D, ฟอร์ม E ฯลฯ เป็นต้น ส่วนใบ CO ทั่วไปไม่มีส่วนลดภาษี เรียกว่าใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) รูปแบบใบ CO แตกต่างกันเป็นไปตามที่หน่วยงานผู้ออกกำหนด
 
ใบ CO หอการค้าไทยไม่ได้รับส่วนลดทางภาษี แต่ได้รับการยอมรับจากศุลกากรและผู้นำเข้า การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าทำอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การค้าโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สืบค้นแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ใบฟอร์มมีลายน้ำ รหัสเฉพาะ ป้องกันการปลอมแปลง ผู้ส่งออกที่ขอใบ CO จากหอการค้าไทย จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านได้รับความเชื่อถือ ดำเนินพิธีการศุลกากรได้สะดวก รวดเร็ว
 
การรับรองเอกสารการค้า (CF / Legalization) หอการค้าไทยเป็นหนึ่งในสามหน่วยงานห่วงโซ่การรับรองความแท้จริงของเอกสาร ประกอบด้วย หอการค้าไทย กรมการกงสุล และสถานทูต การรับรองเอกสารเปลี่ยนจากการประทับตรา เป็นสติ๊กเกอร์ติดบนเอกสารต้นฉบับ สะดวก และสวยงาม

 

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ] 
 

ระบบ CO Online ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ส่งออกขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ ของไทยที่ขึ้นทะเบียนใช้บริการกว่าหนึ่งหมื่นราย บริษัทส่งเอกสารประกอบการส่งออกที่รับรองโดยหอการค้าไทยไปต่างประเทศกว่า 200 ประเทศทั่วโลก 
 
ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน หอการค้าไทยพัฒนาระบบ CO Online บนเทคโนโลยี Cloud System ที่ทันสมัย ผู้ใช้สามารถส่งคำขอรับรองเอกสาร (CO, CF) และจัดการเอกสารที่ยื่นเข้ามาในระบบได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน สามารถใช้บริการระบบ CO Online ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ทันใจ


[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ] 
 

 

การขึ้นทะเบียน

ไปที่ Website >>  https://mr.thaichamber.org/

กรณีที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ฯ

สามารถใช้บริการออกใบรับรองได้ทันที หากท่านใช้บริการครั้งแรก กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (กรรมการผู้จัดการ) ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ  
 • สำเนาเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 4 หรือ ร.ง. 2 หรือ กนอ. (กรณีมีโรงงานผลิต)
 • สัญญายินยอมรับผิด (เลือกชุดเอกสารที่ตรงกับประเภทบริษัทของท่าน)
 • กรณีไม่มีโรงงานผลิต จำนวน 2 ชุด
 • กรณีมีโรงงานผลิต จำนวน 2 ชุด
 • สถานที่ตั้ง (แนบแผนที่) 
เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
 • ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
 • ใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • เอกสารเพิ่มอื่นๆ
ข้อมูลที่ควรปรากฏในใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (INVOICE)
 • INVOICE No. AND DATE
 • ระบุต้นทางปลายทาง (FROM BANGKOK TO……..)
 • ระบุชื่อเรือ หรือ AIR FREIGHT หรือ BY TRUCK
 • รายการสินค้า
 • ปริมาณสินค้าและน้ำหนักสินค้า
 • เครื่องหมายหีบห่อ
 • แหล่งกำเนิดของสินค้า
อัตราค่าบริการ
 • ค่ารับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin:CO)
  สมาชิก 190 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 240 บาท / ชุด
 • ค่ารับรองเอกสารทั่วไปทางการค้า (Certifying Other Trade Documents:CF)
  สมาชิก 240 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 300 บาท / ชุด

หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชบพิธ)

150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก หอการค้าไทย

โทรศัพท์ : 0 2018 6888 ต่อ 1200, 1210, 1120
อีเมล : co_online@thaichamber.org
ส่วนงานทะเบียน โทรศัพท์ : 0 2018 6888 ต่อ 5270, 5280

ศูนย์บริการท่าเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อาคาร B ชั้น 5 ห้อง 5/8 ถนนท่าเรือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2249 7181 ต่อ 11-13

ศูนย์บริการรัชดา ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) 

22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2512 0123 ต่อ 812, 834

ศูนย์บริการสุวรรณภูมิ 

อาคาร CE1 เขต Free Zone สนามบินสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ : 08 1867 5323