ป้ายของดีจังหวัด
โครงการป้ายของดีจังหวัด
 
วัตถประสงค์
 
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
3. เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานสินค้าของดีจังหวัด
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่หอการค้าจังหวัด
5. เพื่อรณรงค์ให้ทุกจังหวัดจัดทำป้ายของดีของจังหวัด
6. เพื่อทำให้ตรารับรองคุณภาพของหอการค้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
7. เพื่อแสดงถึงศักยภาพของหอการค้าไทย