SMEs คลีนิค
โครงการ SMEs คลีนิค
 
วัตถประสงค์
 
       1. เป็นศูนย์คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น ในการตั้งเป้าหมายธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การขอรับสินเชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ
       2. พัฒนาการจัดการธุรกิจ ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่าง รวมถึงชี้ช่องทางและเชื่อมโยงข้อมูลการช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. พัฒนาแผนการตลาด และแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ ให้คำปรึกษาแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
4. สร้างเครือข่าย และติดต่อธุรกิจ สร้างเครือข่าย และติดต่อธุรกิจ สำหรับ SMEs ที่ต้องการจับคู่ธุรกิจ และต้องการสร้างช่องทางธุรกิจ