โครงการสิทธิประโยชน์
โครงการสิทธิประโยชน์
 
ความเป็นมา
 
        ด้วยวิสัยทัศน์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2552 - 2554 กล่าวคือ เป็นสถาบันผู้นำภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง มีความน่าเชื่อถือ มีเครือข่ายที่กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่สากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน และหนึ่งในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงของหอการค้าไทย คือ หอการค้าจังหวัดและสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า 20,000 ราย
        แม้ว่า ในปัจจุบันเครือข่ายหอการค้าจะมีอยู่อย่างกว้างขวาง แต่ยังประสบปัญหาขาดการเชื่อมโยง เครือข่ายสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ต่างคนต่างพัฒนา ด้านสิทธิประโยชน์ เพื่อสมาชิกของตนเอง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
        โครงการสิทธิประโยชน์ เป็นโครงการที่คณะกรรมการหอการค้าไทยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2552 - 2553 พิจารณาเห็นว่า จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการประสานสัมพันธ์เครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ คณะกรรมการ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องหมายของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ การประสานสิทธิประโยชน์สมาชิกทั่วประเทศยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการขยายเครือข่ายสมาชิกของหอการค้าจังหวัด
 
วัตถประสงค์
 
1. เพื่อสร้างเครือข่ายของหอการค้าทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ ที่หอการค้าจังหวัดต่างๆ ได้รับจากบริษัทต่างๆ โดยสมาชิก สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่มีอย่างแพร่หลาย
3. เพื่อเป็นเครื่องมือแสดงความเป็นตัวตนของเครือข่ายหอการค้าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ