โครงการรณรงค์เพิ่มสมาชิก

โครงการรณรงค์เพิ่มสมาชิก

ความเป็นมา
 
        นับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศประสบปัญหาหลายอย่าง อาทิ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งองค์กรหอการค้าเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการเพิ่มจำนวนของสมาชิก จึงส่งผลทำให้ภาคราชการมีการกล่าวอ้างว่า การดำเนินกิจกรรมหรือการเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรหอการค้านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนหรือสะท้อนข้อคิดเห็นของภาคเอกชนอย่างแท้จริง เรื่องจากสมาชิกไม่มากพอหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนได้
        ดังนั้น คณะกรรมการหอการค้าไทยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2552 – 2553 พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ จึงเห็นชอบจัดให้มีโครงการรณรงค์เพิ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2552 ขึ้น
 
วัตถประสงค์
 
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศมีการขยายฐานหรือเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีมากขึ้น
2. เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศได้มีโอกาสทำความรู้จักกับสมาชิกในแต่ละสาขาเพิ่มมากขึ้น