ข่าวสาร

มูลนิธิหอการค้าไทย และ มูลนิธิโครเออร์

มูลนิธิหอการค้าไทย และ มูลนิธิโครเออร์

วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2563


มูลนิธิหอการค้าไทย และ มูลนิธิโครเออร์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ
และติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย 
ณ จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดราชบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี

     ณ จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ มูลนิธิหอการค้าไทย และ มูลนิธิโครเออร์ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย จังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวณ 20 ราย  สนับสนุนการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ พร้อมมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดย บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด บริษัท ไอ พี วัน จำกัด บริษัทบางกอกโพลีแซค จำกัด 
 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนมูลนิธิหอการค้าไทย มอบเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยผู้แทนจาก YEC จังหวัดชัยภูมิ ร่วมในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพฯ และติดตามผลการดำเนินงาน

ณ จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 มูลนิธิหอการค้าไทย และ มูลนิธิโครเออร์ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ประจำปี 2563 ณ จังหวัดราชบุรี จำนวณ 16 ราย ฝึกอาชีพคนพิการหลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ โดย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพฯ และติดตามผลการดำเนินงาน

ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 มูลนิธิหอการค้าไทย และ มูลนิธิโครเออร์ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ประจำปี 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวณ 10 ราย ฝึกอาชีพคนพิการหลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ โดย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนมูลนิธิหอไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพฯ และติดตามผลการดำเนินงาน ภาพประกอบ