YEC

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า

Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC)

วิสัยทัศน์ หอการค้าไทย
เป็นสถาบันหลักทางการค้า และบริการของประเทศ
ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เติบโตในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ YEC
เราจะพัฒนาสังคมไทยด้วยจิตสำนึก วินัย คุณธรรม บนพื้นฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโดยปราศจากคอร์รัปชั่น

ความเป็นมา 

        หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด เป็นสถาบันภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 มีบทบาทสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
        หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นบุคคล ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดภารกิจของหอการค้าฯและ เป็นพลังคนรุ่นใหม่ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจของไทยในอนาคต
        ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 – 2557 โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ เรียกว่า YEC ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้มีการเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครั้งแรกในการจัดสัมมนาหอการค้า ทั่วประเทศครั้งที่ 31 ที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะสังกัดและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัดในแต่ละจังหวัด

ดาวน์โหลด เอกสารแนวปฏิบัติว่าด้วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า

คลิก "Download File"

แนวปฏิบัติว่าด้วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า

วิสัยทัศน์ หอการค้าไทย
เป็นสถาบันหลักทางการค้า และบริการของประเทศ
ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เติบโตในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ YEC
เราจะพัฒนาสังคมไทยด้วยจิตสำนึก วินัย คุณธรรม บนพื้นฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโดยปราศจากคอร์รัปชั่น

ความเป็นมา 

        หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด เป็นสถาบันภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 มีบทบาทสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
        หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นบุคคล ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดภารกิจของหอการค้าฯและ เป็นพลังคนรุ่นใหม่ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจของไทยในอนาคต
        ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 – 2557 โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ เรียกว่า YEC ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้มีการเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครั้งแรกในการจัดสัมมนาหอการค้า ทั่วประเทศครั้งที่ 31 ที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะสังกัดและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัดในแต่ละจังหวัด

Download File