โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

23 ก.พ. 2561

 

   เนื่องด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น  หอการค้าไทย ต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปี 2546จนถึงปัจจุบัน ในปี 2561(เป็นปีที่ 16) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลครบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของหอการค้าไทย ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด ในอันที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจของท่านที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

 อออออในการนี้ หอการค้าไทย พิจารณาเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจของท่านให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านสมัครเข้าร่วม “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2850(ทรัพย์อนันต์)     E-mail : tccbestaward@thaichamber.org โทรสาร 02-622-1001หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีwww.thaichamber.org

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการเข้าร่วมโครงการ

 

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561 


Top