คณะกรรมการหอการค้าไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

07 ม.ค. 2563

     คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งท่านได้แสดงความชื่นชมคณะกรรมการฯ ที่ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาเศรษกิจของประเทศเป็นอย่างดี และเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีศักยภาพของประเทศ 
     คุณเจริญฯ ให้ความสำคัญกับโครงการต่างๆ ของหอการค้าไทย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรในระดับรากหญ้า จากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในฤดูเพาะปลูกเป็นประจำทุกปี  ซึ่งหอการค้าไทย จะเป็นองค์กรกลางที่จะนำเสนอและผลักดันต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหา  โดยส่วนตัว ท่านเสนอแนะว่า “อาจนำพื้นที่สาธารณบางส่วนมาปรับเป็นที่ระบายและกักเก็บน้ำ ในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วม และการขุดเจาะเส้นทางเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปยังเขื่อนต่างๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูน้ำแล้ง 
     สำหรับการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำ Homestay เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาติ ก็เป็นอีกเรื่องที่ท่านให้ความสำคัญ และสอดคล้องกับกิจกรรมที่ของหอการค้าไทยดำเนินการอยู่ในหลายโครงการฯ อาทิ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน ทัวร์ริมโขง และโครงการ TAGTHAi Application เป็นต้น  ซึ่งท่านเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ถือเป็นการช่วยสร้างรายได้ และส่งเสริมธุรกิจชุมชนระดับฐานรากในแต่ละพื้นที่ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
     นอกจากนี้ ท่านชื่นชมการดำเนินโครงการ “ห้องสุขสโมสร” ที่หอการค้าไทยผลักดันภาครัฐและเอกชนสร้างห้องน้ำในสถานที่สาธารณะต่างๆ  โดยเฉพาะแนวคิดในการสร้างห้องสุขสโมสร ที่ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งท่านเสนอให้หอการค้าไทยหารือร่วมกับกรมเจ้าท่า เพื่อสำรวจสถานที่ให้เหมาะสมและเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน 
 

  

     ทั้งนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวฝากขอให้หอการค้าไทย ดำเนินโครงการเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในการจัดทำบัญชี เพื่อให้ทราบต้นทุน และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มทักษะด้านการขาย ไม่ใช่แค่ให้รู้หลักการด้านการตลาด และการวิเคราะห์เท่านั้น โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่
 
-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official