โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562

21 ส.ค. 2562

   คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย จัด โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีดีเด่น ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 
   ขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือ CEO สตรี เข้าร่วมโครงการฯ โดยการเสนอผลงานตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และ จะมีพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง
 
   ท่านสมาชิกที่มีความสนใจ สามารถ Download แบบฟอร์มจาก QR Code ในแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการฯ และส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย มายังฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2880 (วชิรญา) / 2860 (รัตน์วรา)
โทรสาร 02-622-1001
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562