Corporate Social Responsibility (CSR) : Social development is one of the missions that must be developed concurrently with economic development activities, the Thai Chamber of Commerce has encouraged entrepreneurs to bring Good Corporate Governance into corporate management. Outstanding ethic awards have been given every year to honor entrepreneurs who bring good corporate governance to their corporates and society. In addition, the Thai Chamber of Commerce is a leading organization which helped to establish the Anti-Corruption Network or Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) to raise awareness in the prevention of general corruption practices.

โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

 

          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หากได้นำหลักบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม ก็จะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางที่จะมุ่งส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่มีต่อสังคมและภาครัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

          ในฐานะที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่มีสมาชิกผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ในระยะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาคดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ในปี 2544 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย และจัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่และหลักบรรษัทภิบาลสำหรับสมาชิกหอการค้าไทยได้มีแนวปฏิบัติอันดีงามเป็นแบบแผนอันเดียวกัน เพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นที่สาธารณชนที่มีภาคธุรกิจเอกชนไทยมากยิ่งขึ้น  ต่อมาในปี 2546 คณะกรรมการฯ ได้นำหลักจรรยาบรรณธุรกิจมาเป็นแนวทางในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับธุรกิจมวลสมาชิกหอการค้าไทยและหอการค้าทั่วประเทศ จึงได้จัดโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ขึ้น ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 17 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ภาคธุรกิจที่ตระหนักถึงการนำหลักจรรยาบรรณไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณา

 

 

คุณสมบัติของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 

  •สมาชิกหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

  •สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  •สมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย *       

  •ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai)

  •กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารคู่มือการเข้าร่วมโครงการฯ

 

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact

 

·        ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact:เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) วัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยให้ภาครัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยข้อตกลงคุณธรรม สามารถปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในหลายประเภท

 

·        องค์ประกอบของข้อตกลงคุณธรรม

1)หน่วยงานภาครัฐ (Government Agency) :เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียม และกำหนดให้ IP เป็นส่วนหนึ่งของ TOR

2)ผู้เข้าร่วมเสนอราคา (Supplier):ไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปฏิบัติอย่างความโปร่งใสและเป็นธรรม และยินยอมให้ IP เข้าร่วมในทุกขั้นตอน

3)ผู้สังเกตการณ์  (Observer) : เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อ วางตัวเป็นกลาง มีสิทธิขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

·        การคัดเลือกโครงการตามข้อตกลงคุณธรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

·        โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

·        โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง

·        โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือเป็นที่สนใจของประชาชน

·        เป็นโครงการที่ยังไม่ได้กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)หรืออยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

 

·        ผู้สังเกตการณ์ : Observer

         ผู้สังเกตการณ์ :เป็นบุคคลภายนอกจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ โดยได้รับการคัดเลือกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งผู้สังเกตการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้นๆ โดยจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

 

·        คุณสมบัติของผู้สังเกตการณ์  Observer

1)   มีคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เหมาะสม

2)   มีความเป็นอิสระ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

3)   มีสัญชาติไทย และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

 

·        การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ Observer

-      การสรรหา โดยการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมวิชาชีพ หอการค้าไทย        สภาอุตสาหกรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคประชาสังคม

-      เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป โดยการเชิญชวนไปยังหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

·        แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

-      ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ

-      ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ เช่น ขอบเขตงานโครงการ (TOR) เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

-      เข้าสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการสังเกตการณ์

Top