แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส "COVID-19" ภายในบริษัท 

 แนวทางปฏิบัติในช่วงวิกฤต COVID-19 

คู่มือแนวทาง BCM ในภาวการณ์ระบาดของ COVID - 19 

1.แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน กรณี COVID - 19  

2. เพิ่มเติม แนวทางปฏิบัติของพนักงาน กรณี COVID - 19  

3. แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)  

4. ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  

5. สารประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ ถึงกรรมการ เรื่อง COVID - 19  

6. สารประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ ถึงสมาชิก เรื่อง COVID - 19