แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส "COVID-19" ภายในบริษัท 

 แนวทางปฏิบัติในช่วงวิกฤต COVID-19 

คู่มือแนวทาง BCM ในภาวการณ์ระบาดของ COVID - 19 

1.แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน กรณี COVID - 19  

2. เพิ่มเติม แนวทางปฏิบัติของพนักงาน กรณี COVID - 19  

3. แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)  

4. ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  

5. สารประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ ถึงกรรมการ เรื่อง COVID - 19  

6. สารประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ ถึงสมาชิก เรื่อง COVID - 19  

1. ภาคเอกชนรวมพลังสนับสนุนมาตรการเพื่อการหยดุยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19       

2. กกร. แถลงแนวทางการดำเนินการและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนฯ กรณี COVID - 19  

3. มาตรการ ข้อเสนอกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ  

4. แนวทางดำเนินการและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนฯ    

1. โครงการ "ร่วมส่งกำลังใจให้บุคคลากรทาการแพทย์ต้านภัย COVID - 19"  

2. โครงการสมทบทุนจัดสร้างห้องคัดกรองเพื่อตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ ช่วยทีมแพทย์สู้ศึก COVID - 19  

3. โครงการหน้ากากผ้า "ช่วยเครือข่ายฝ่าวิกฤต COVID - 19"  

4. โครงการ Amazing Distancing @ Hotel  

5. สนับสนุนโครงการ "Food For Fighters ข้าวเพื่อหมอ"  

ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19