1. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan 60,000 ล้านบาท

 • ให้สินเชื่อกับธุรกิจ SME
 •  อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
 • สินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย
 • อายุสัญญา 2 ปี
 • มี บสย. ค้ำประกัน
 • วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท (กู้ผ่านธ.ออมสินโดยตรง)
 • วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท (กู้ผ่านสถาบันการเงินอื่น)
 • สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563

ายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/GSBSoftLoan 


2. สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน soft loan 5 แสนล้าน (ธปท.)

 • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • สำหรับ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • ให้สินเชื่อเพิ่มไม่เกินกว่า 20% ของวงเงินสินเชื่อเดิม นับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

     รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/2Vl3VKj


3.  สินเชื่อรายย่อย  Extra Cash (SME Bank) 

 • วงเงินต่อราย 3 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 3%
 • อายุสัญญาไม่เกิน 5 ปี
 • วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

     รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.smebank.co.th


4. สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม (วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท)

 •  กู้เพื่อ Refinance ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้ของแต่ละธนาคาร
 •  มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
 •  มีลูกจ้าง 51 – 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย
 •  มีลูกจ้างเกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย
 •  ยื่นคำขอกู้จนถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด
 •  ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

     รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2Xqe2jG


5. สินเชื่อ 10,000 บาท และ 50,000 บาท (สำหรับเกษตรกรและครอบครัว/ ผู้มีอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ)      

         สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับเกษตรกรและครอบครัว (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)  วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

 • ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และครอบครับได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • วงเงินต่อราย 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
 • ไม่มีหลักประกัน
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • อายุสัญญา 2 ปี
 • เริ่ม 15 เม.ย. – 30 ธ.ค. 63

     รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3e7j7DA  หรือ Line:  @BAAC Family

        สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (ธนาคารออมสิน) วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

 • อายุ 20 – 70 ปี มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • วงเงินต่อราย 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
 • ไม่มีหลักประกัน
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • อายุสัญญา 2 ปี
 • เริ่ม 15 เม.ย. – 30 ธ.ค. 63

    รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.gsp.or.th

       สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ (ธนาคารออมสิน) วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

 • อายุ 20 – 65 ปี ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • ไม่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • วงเงินต่อราย 50,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
 • หลักประกัน: บุคคล/หลักทรัพย์
 • อายุสัญญา 3 ปี
 • เริ่ม 15 เม.ย. – 30 ธ.ค. 63

   รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.gsp.or.th

 

1. อัตราเงินสมทบประกันสังคม นายจ้างและผู้ประกันตน  

 • นายจ้าง จากเดิม 5% เหลืออัตรา 4%  ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563) 
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จากเดิม 5% เหลืออัตรา 1% ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563) 
 • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตรา 1.8% (จากเดิม 432 บาทเหลือ 86 บาท) ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563)     

     สำนักงานประกันสังคมเว็บไซต์:  www.sso.go.th สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชม.


2. ค่าไฟฟ้า 

 • ลดค่าไฟฟ้า 3% ทุกประเภทกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะเวลา 3 เดือน (รอบบิล เม.ย.-มิ.ย. 63)  

     การไฟฟ้านครหลวงเว็บไซต์ : www.mea.or.th สายด่วน: 1130


3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 • ธนาคารพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MOR ลง 0.40% ตามนโยบาย ธปท. 
 • มีผลตั้งแต่ 10 เม.ย.นี้เป็นต้นไป 

  สามารถค้นหามาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Pages/default.aspx


4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • อัตรา 1.5%  ยื่นได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63 จ่ายด้วยวิธีการใดก็ได้ 
 • อัตรา 2%  ยื่นได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.64 จ่ายผ่าน e-Withholding Tax เท่านั้น
 • ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.64 หากไม่จ่ายผ่าน e-Withholding Tax ต้องจ่ายอัตรา 3%

     กรมสรรพากร เว็บไซต์ : WWW.RD.GO.TH  สายด่วน: 1161

     รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/34vHma8


1. เวลาส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 (งวดเดือน มีนาคม-พฤษภาคม) ออกไปอีก 3 เดือน

 • ค่าจ้าง เดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563
 • ค่าจ้าง เดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563 
 • ค่าจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

     สำนักงานประกันสังคมเว็บไซต์:  www.sso.go.th โทรศัพท์: 02-273-9020 ต่อ 3558 หรือ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชม.


2. การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 

 •  เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน เป็นการทั่วไป
 •  SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท 

3. ยื่นแบบและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 •  ยื่นแบบได้จนถึงเดือนสิงหาคม 2563

4. เวลานำส่ง ชำระภาษี และยื่นแบบ สำหรับผู้ประกอบการทุกราย (ไม่ใช่แค่ผู้ที่ถูกปิดตามคำสั่งราชการ)               

 •  ประเภทแบบ ภ.ง.ด.1,2,3,54,54 และ ภ.พ.36 เลื่อนเวลายื่นถึง 15 พ.ค. 63 (กระดาษและออนไลน์) 
 •  ภ.พ.30 และ ภ.ธ. 40* เลื่อนเวลายื่นถึง 23 พ.ค. 63 (กระดาษและออนไลน์) 
 •  อ.ส.4, 4ก , 4ข เลื่อนเวลายื่นถึง 15 พ.ค. 63 (กระดาษและออนไลน์)

5. การชำระค่าไฟฟ้า 
          กลุ่มธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าอาศัย

 •   เริ่มรอบบิล เมษายน - พฤษภาคม 2563 
 •   เลื่อนได้ไม่เกิน 6 เดือนแต่ละรอบบิล 
 •   ไม่มีค่าปรับ 

         กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย 

 •  ใช้ไฟ < หรือ = 150 หน่วย 
 •  รอบบิล เมษายน – มิถุนายน 2563
 •  เลื่อนได้ไม่เกิน 6 เดือนแต่ละรอบบิล

     การไฟฟ้านครหลวง เว็บไซต์ : www.mea.or.th สายด่วน: 1130

1. ส่งเสริมการจ้างงาน  

 • หักรายจ่าย 3 เท่า สำหรับค่าจ้าง เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2563 
 • มีรายได้ครบ 12 เดือน ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน (คงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตนและมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน ต่อเดือน)
 • มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2562
 • จำนวนลูกจ้างต้องไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายของเดือน ธันวาคม 2562

2. ชดเชยการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 • รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
 • นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานหรือลูกจ้างหยุดงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และต้องกักตัว 14 วัน 
 • รัฐบาลมีคำสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
 • ยื่นแบบฟอร์มการหยุดงานของลูกจ้าง (e-Form SSO)

หมายเหตุ : การชดเชยการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (ม.79/1 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558) นายจ้างต้องไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับลูกจ้างในช่วงที่ให้ลูกจ้างหยุดงาน หากนายจ้างยังจ่ายค่าตอบแทนในเดือนนั้นๆ จะทำให้ลูกจ้างไม่สามารถรับสิทธิ์ชดเชยการว่างงานได้

ติดต่อ : สำนักงานประกันสังคม สายด่วน.1506  ลิ้งค์  www.sso.go.th


3. ระยะเวลายื่นงบการเงิน

 • ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  

4. การจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ.2563

 • ขยายระยะเวลาถึงกรกฎาคม 2563  
 • เมื่อจัดประชุมแล้ว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป 
 • สามารถจัดประชุม e-Meeting ได้ 

ทำหนังสือเชิญและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ที่เดียวกันและผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในประเทศไทย

มีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน e-Meeting 

บันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุม  

     ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://www.etda.or.th/content/e-meeting.html


5. การยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพียงช่องทางเดียว ยื่นอะไรได้บ้าง? 

 •  งบการเงิน 
 •  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
 •  สำเนารายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

   ติดต่อ : ส่วนงานจดทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417241 

   โทร.02-547-5155


6. การขออนุญาตอยู่ในประเทศของคนต่างด้าว 
      มีถิ่นที่อยู่และแจ้งออกราชอาณาจักร 

 •   ขยายระยะเวลาการเดินทางกลับให้เกินกว่า 1 ปี
 •   เมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เดินทางกลับราชอาณาจักรโดยเร็วตามระยะเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

      การให้อยู่ชั่วคราว ตาม VISA ประเภทต่าง ๆ  

 •   ขยายระยะเวลาให้อยู่ต่อถึง 30 เม.ย.2563 โดยสตม.ดำเนินการให้อัตโนมัติ
 •   ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 •   ไม่ต้องต่อวีซ่า
 •   ไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ    
 •   เมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้ขออยู่ต่อตามระเบียบหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย

       การแจ้งที่พักทุก 90 วัน (ตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.2563)

 •   ไม่ต้องรายงานทุก 90 วัน 
 •   เมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้ขออยู่ต่อตามระเบียบหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยตาม ระยะเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนด

       การใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)

 •  ขยายระยะเวลาให้อยู่ต่อตามระยะเวลาการปิดด่านชายแดน
 •  เมื่อมีการเปิดด่านชายแดนให้เดินทางกลับออกไปภายนอกประเทศภายใน 7 วัน

   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง https://www.immigration.go.th/read?content_id=5e8dd512396bd30c67009c35

  โทร.099-154-2792

1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง 

2. มาตรการลด และเลื่อนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

3. มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ