สรุปการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38

สรุปการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38

วันที่เผยแพร่ 26 พ.ย. 2563


สรุปการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

1.สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย "Click"  ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการบรรยาย "Click"  


2.สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง "มองโลก ดูไทย เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร : บทเรียนจาก COVID-19 " โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย "Click"  ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการบรรยาย "Click"


3.สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 1 เรื่อง “ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Happy Model : โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม "Click"  ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการประชุม "Click"


4.สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 2 เรื่อง “เพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการ รับวิถี New Normal Normal”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม "Click"  ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการประชุม "Click"


5.สรุปการเสวนาเรื่อง "โลกเปลี่ยน ธุรกิจปรับ รับวิถี New normal"

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการการเสวนา "Click"


สรุปการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

1.สรุปการปาฐกถาพิเศษ "กลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)" โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ "Click"  ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการปาฐกถาพิเศษ "Click"


2.สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ” โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการปาฐกถาพิเศษ "Click"


สรุปสมุุดปกขาวการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38

สรุปสมุดปกขาวการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปสมุดปกขาว "Click