"Leadership  Transformation"

"Leadership  Transformation"

วันที่เผยแพร่ 03 ส.ค. 2563


คณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัด โครงการสัมมนาเรื่อง "Leadership  Transformation" : ปลดล็อคความเป็นผู้นำจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร" ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะเพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดจนการสร้างแนวคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรเชิงบวกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น)

Highlight :

  • พัฒนาทักษะเพื่อความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรออันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด
  • เรียนรู้แนวคิดการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กรเชิงบวก
  • เทคนิคการบ่มเพาะกระบวนการคิด ทัศนคติ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Mindset)
  • ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเจ้าของธุรกิจ เพื่อสร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุผล และการพัฒนาเชิงรุกในการทำงานในองค์กร

พิเศษ !!!  สำหรับค่าเข้าร่วมงานสัมมนาฯ จำนวน 500 บาท/ท่าน   (**ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**)

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563  เท่านั้น)  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/KZbv6prcqiTnt19E9 หรือ สแกน QR Code