โครงการ Online Clinic Food & Bio - Tech For Success

โครงการ Online Clinic Food & Bio - Tech For Success

วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2563


     หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก เป็นฐานราก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในลำดับต้น ๆ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำงานวิจัยมาปรับใช้ จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน
     โครงการ Online Clinic Food & Bio - Tech For Success จะเป็นช่องทางให้สมาชิกและผู้ประกอบการสามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหารของตน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา จากคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

VTR แนะนำโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ Online Clinic Food & Bio-Tech for Success

 • สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน และให้คำปรึกษากับสมาชิกในการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร
 • สร้างฐานข้อมูลงานวิจัยตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
 • เป็นแหล่งข้อมูลให้กับสมาชิกที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลงานวิจัย

 • งานวิจัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ "Click"
 • งานวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร-คณะวิทย์ "Click"
 • งานวิจัยกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ "Click"
 • งานวิจัยกลุ่มผลิตภัณฑ์นม "Click"
 • งานวิจัยกลุ่มวัสดุเหลือทิ้ง "Click"
 • งานวิจัยอื่น ๆ "Click"

ข้อมูลคณาจารย์ที่ปรึกษา "Click"

ลงทะเบียนเพื่อขอคำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหาร (Online Clinic) ได้ที่

https://1th.me/ZA08M

สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

 • โทร 02 018 6888 ต่อ 2600 , 5480 (วราภรณ์, จุฑาวัฒน์)
 • E-mail: waraporn.mo@thaichamber.org, juthawat.ma@thaichamber.org