สินเชื่อ SMEs One ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อ SMEs One ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

วันที่เผยแพร่ 09 ธ.ค. 2563


     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จัดโครงการสนับสนุน SMEs ในการขอสินเชื่อ SMEs One เพื่อผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ โดยมี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเป็นพันธมิตร

เงื่อนไข

 •  คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
 • กำหนดวงเงินยื่นกู้   
  • สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท
  • นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • กำหนดหลักประกัน
  • กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำ ประกันตามเกณฑ์ สสว.
  • กรณีนิติบุคคลให้กรรมกำรผ้มีอำนาจจลงนามค้ำ ประกัน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นสมาชิก สสว. และเป็นสมำชิกหอการค้าฯ
 • เป็นเอสเอ็มอีรายย่อย (MICRO) หรือวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ตำมนิยามของ สสว.
 • ไม่เคยได้รับควำมช่วยเหลือจำกสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสำหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นขอกู้ "สินเชื่อ SMEs One"

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ SMEs One สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอใบรับรองการเป็นสมาชิกได้ที่ ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอยื่นกู้

* การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ สสว. และ SME D Bank กำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงาน