ขอเชิญ อบรม Online เรื่อง “สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด”

ขอเชิญ อบรม Online เรื่อง “สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด”

วันที่เผยแพร่ 06 พ.ค. 2564


หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center)
จัดกิจกรรมพิเศษ !!! สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ   EP 1 : “สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด”

 วัตถุประสงค์
        1.    เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy)
        2.    เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการของ SMEs ที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ ทราบถึงมาตรการและการสนับสนุนต่างๆของภาครัฐ
        3.    เป็นการบูรณาการความร่วมมือศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) กับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
        4.    เป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ (On the Job Training) ให้พนักงานของทั้งสองหน่วยงาน 

รูปแบบการอบรม
     •    ห้องอบรม Online ผ่านระบบ Google Meet
     •    ระยะเวลาอบรม 60-90 นาที
     •    จำนวนผู้เข้าอบรม รอบละ 30 ท่าน

กลุ่มเป้าหมาย
     •    สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
              -  รอบที่ 1 วันพุธที่ 19 พ.ค.64        เวลา 13.30 – 15.00 น. (30ท่าน)
              -  รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.64    เวลา 10.30 – 12.00 น. (30 ท่าน)

กำหนดการกิจกรรม
10.30 – 10.40 น.       กล่าวต้อนรับ และบทบาทความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center)  โดย 

                                 -     คุณอธิป  พีชานนท์   รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

                                 -      ผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

10.40 – 11.40 น.        เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP1 “สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด”  

                                   โดย คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center)

11.40 – 12.00 น.         ถาม-ตอบปัญหา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
    1.  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน ไม่เกิน 500 ลบ.(ณ 28 ก.พ.64) หรือไม่เคยมีสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน (ขอสินเชื่อใหม่)
    2.  ต้องไม่เป็น NPL (ณ 31 ธ.ค.62) 
จำนวนจำกัดรอบละ 30 ท่าน!!!

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิก!!!!!
https://bit.ly/3u8B501

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณณัฐวุฒิ โทร 061-403-9269