อนุญาโตตุลาการคืออะไร ?

 

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ การระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความยินยอมของคู่สัญญา ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกันทำสัญญาที่เรียกว่า สัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration agreement) โดยคู่สัญญาสามารถตกลงที่จะใช้สัญญาอนุญาโตตุลาการได้เฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจและการค้า โดยที่คู่สัญญาสามารถแต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทที่เรียกว่า อนุญาโตตุลาการ [Arbitrator(s)] ซึ่งคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถนำไปบังคับตามคำชี้ขาดได้ทั้งในและต่างประเทศ การระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการลงทุนและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Investment and International Business Transaction) ตลอดจนการขนส่งระหว่างประเทศ (Logistic) เป็นต้น

 

 

 

  Download  เอกสาร กระบวนการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ (Arbitral proceeding) 

  Download  เอกสาร ตัวอย่างข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitral clause)

 

 

 

แบบฟอร์มอนุญาโตตุลาการภาษาไทย

การดำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการ

แบบฟอร์มอนุญาโตตุลาการภาษาอังกฤษ

ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของสำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย

History

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้าไทย

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545

กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ย่อ) 

การสั่งจำหน่ายคดีจากศาลเมื่อมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ

                             

 

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search