อนุญาโตตุลาการคืออะไร ?

 

        อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ การระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความยินยอมของคู่สัญญา ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกันทำสัญญาที่เรียกว่า สัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration agreement) โดยคู่สัญญาสามารถตกลงที่จะใช้สัญญาอนุญาโตตุลาการได้เฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจและการค้า โดยที่คู่สัญญาสามารถแต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทที่เรียกว่า & ldquo อนุญาโตตุลาการ& rdquo [Arbitrator(s)] ซึ่งคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถนำไปบังคับตามคำชี้ขาดได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการลงทุนและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Investment and International Business Transaction) ตลอดจนการขนส่งระหว่างประเทศ (Logistic) เป็นต้น

 

  Download  เอกสาร กระบวนการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ (Arbitral proceeding)

 

  Download  เอกสาร ตัวอย่างข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitral clause)

 

 

 

แบบฟอร์มอนุญาโตตุลาการภาษาไทยและอังกฤษ การดำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการ
  ประเภทของการอนุญาโตตุลาการ   ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของสำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย
  วิวัฒนาการของระบบอนุญาโตตุลาการไทย(2)   วิวัฒนาการของระบบอนุญาโตตุลาการไทย(1)
  การขอให้ศาลตั้งอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๘ และการคัดค้าน   การขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนหรือขณะดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
  การไต่สวนถึงความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ   การสั่งจำหน่ายคดีจากศาลเมื่อมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
 
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search