C/O-ONLINE     
DATA C/O-ONLINE

 

  

ความสำเร็จของหอการค้าไทย มุ่งสู่มาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศ

RENOVATION NOW COMPLETE

หอการค้าไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้การยอมรับจาก นานาสากลประเทศในฐานะองค์กลางภาคเอกชน

ทำหน้าที่รับรองเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้า ( Certificate of Origin ) และรับรองเอกสาร เพื่อการค้าการส่งออกอื่นๆ

 

CO Online
              คือ นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ หอการค้าไทยนำเสนอด้วยระบบ IT Internet Online มาใช้บริหารจัดการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  ขีดความสามารถด้านการแข่ง ขันในการส่งออกการค้าระหว่างประเทศในโลกโลกาภิวัฒน์  สามารถตอบสนองความต้องการผู้ส่งออกบนพื้นฐานของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพิ่มความสามารถในการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์
        เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า สามารถยื่นคำขอได้ทุกวัน ทุกเวลา ทันสมัยและปลอดภัยบนโลก ไซเบอร์ สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการนำระบบการชำระเงินค่าบริการแบบหักบัญชีผ่านระบบ Internet e-Payment จากธนาคารชั้นนำ ผู้นำด้าน e- Banking ของเมืองไทย ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ Internet  และ  e-Payment  จนได้ใบ รับรองโดยลูกค้าพิมพ์เอกสารได้เองทั้งเอกสาร C/O,C/F และใบเสร็จรับเงินชั่วคราว เสร็จสรรพพร้อมใช้ครบวงจรบนโลก Online มีเฉพาะ ที่หอการค้าไทยเท่านั้น

 

  ความเป็นมาตราฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
        แบบฟอร์ม C/O รูปแบบใหม่สวยงาม ทันสมัย มีลายน้ำ และการเข้ารหัสทางเทคนิคของเอกสารควบคุม และป้องกันการปลอมแปลง สืบค้นเอกสารย้อนหลังได้ทั้งหมด และยืนยันความแท้จริงของเอกสารได้
        แบบฟอร์ม C/F ในรูปแบบสติกเกอร์เพื่อติดใบรับรองเอกสารอื่นๆ ทั่วไปที่เกี่ยวกับการค้า ข้อความจะ ถูกระบุอย่างชัดเจนในสติกเกอร์ มีระบบป้องกันการปลอมแปลงและสืบค้น เช่นเดียวกับเอกสารC/O สร้างความเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ ยอมรับของหน่วยงานราชการทั่วโลก ทั้งสถานทูตและศุลกากร


 

 

วิธีการพิจารณาให้การรับรองเอกสาร
        ขั้นตอนการ ดำเนินงานพิจารณาอนุมัติให้การรับรองเอกสารของเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย ปฏิบัติตามแนวทางของระบบมาตรฐาน ISO 9001 ตรวจสอบ เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถระบุข้อผิดพลาดของเอกสารให้ลูกค้าทราบผ่านระบบ ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้งระบบการแจ้งผ่าน e-mail  และทางระบบ C/O Online  แบบ อัตโนมัติ  อีกทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลแหล่งกำเนิดสินค้าได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลแหล่งกำเนิดสินค้าให้ผู้ส่ง ออกอย่างสม่ำเสมอ ณ สถานประกอบการ

 

 

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search