เอกสารคู่มือ
โครงการสิทธิประโยชน์และบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

1. โครงการสิทธิประโยชน์และบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ
        1.1 หลักการและเหตุผล

                  ด้วยวิสัยทัศน์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2552 - 2554 กล่าวคือ & ldquo เป็นสถาบันผู้นำภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง มีความน่าเชื่อถือ มีเครือข่ายที่กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่สากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน& rdquo และหนึ่งในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงของหอการค้าไทย คือ หอการค้าจังหวัดและสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า 20,000 ราย
                  แม้ว่า ในปัจจุบันเครือข่ายหอการค้าจะมีอยู่อย่างกว้างขวาง แต่ยังประสบปัญหาขาดการเชื่อมโยง เครือข่ายสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ต่างคนต่างพัฒนา ด้านสิทธิประโยชน์ เพื่อสมาชิกของตนเอง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
                  โครงการสิทธิประโยชน์และบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัด เป็นโครงการที่คณะกรรมการหอการค้าไทยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2552 & ndash 2553 พิจารณาเห็นว่า จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการประสานสัมพันธ์เครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ คณะกรรมการ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องหมายของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ การประสานสิทธิประโยชน์สมาชิกทั่วประเทศยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการขยายเครือข่ายสมาชิกของหอการค้าจังหวัด


        1.2 วัตถุประสงค์
                  1.2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายของหอการค้าทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็ง
                  1.2.2 เพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ ที่หอการค้าจังหวัดต่างๆ ได้รับจากบริษัทต่างๆ โดยสมาชิก สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่มีอย่างแพร่หลาย
                  1.2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือแสดงความเป็นตัวตนของเครือข่ายหอการค้าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ
                  1.2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์เพิ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัด


        1.3 เป้าหมาย
                  1.3.1 การจัดทำบัตรสมาชิก
                            - คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ภายในเดือนกันยายน 2553
                            - ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ภายในเดือนธันวาคม 2553
                  1.3.2 การร่วมสิทธิประโยชน์
                            - ผู้ประกอบการที่ให้สิทธิประโยชน์ จังหวัดละ 20 รายเป็นอย่างน้อย ภายในเดือนตุลาคม 2553

2.  ขั้นตอนการดำเนินการ
        2.1  การสั่งทำบัตรของหอการค้าจังหวัด
                        2.2.1  รวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์ทำบัตร กรอบรายละเอียดลง " แบบฟอร์มสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก"   ส่งไฟล์มาฝ่ายงานสนับสนุนหอการค้าทั่วประเทศ ทางอีเมล์ wuttichai.fta@gmail.com, firstdiary@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                            พิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อประธานหอการค้าหรือผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อรับรองรายชื่อและวันหมดอายุสมาชิก ตลอดจนรับรองการสั่งพิมพ์ และส่งมายังฝ่ายงานสนับสนุนหอการค้าทั่วประเทศ โทรสาร. 02-2264523
2.2.2 ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตร (15 บาทต่อใบ) พร้อมค่าจัดส่ง (60 บาทต่อครั้ง โดยโอนมายังบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี " หอการค้าไทย" ซึ่งสามารถเลือกธนาคารที่ท่านสะดวกได้ ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 006-2-52658-9
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 002-1-35663-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสาชิงช้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-29936-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาหุรัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 104-0-44382-0
 

                                        แสดงสำเนาเอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) ได้ อีเมล์ wuttichai.fta@gmail.com, firstdiary@gmail.com

    2.2  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมสิทธิประโยชน์ของหอการค้าจังหวัด
            2.2.1 
ส่งแบบฟอร์ม " หนังสือแสดงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า"   ให้กับผู้ประกอบการ หรือร้านค้าที่มีความประสงค์จะให้สิทธิประโยชน์ กรอกรายละเอียด โดยระบุเนื้อหาให้ครบถ้วนชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปะรเภทสินค้า/บริการ เปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่จะให้ วันเริ่มต้น/วันสิ้นสุดการให้ส่วนลด ตลอดจนเงื่อนไข/ข้อยกเว้นการให้ส่วนลด ลงชื่อกำกับพร้อทั้งประทับตราบริษัท
                2.2.2  จัดเก็บ " หนังสือแสดงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า" ฉบับตัวจริงไว้ที่สำนักงานหอการค้าของท่าน และส่งสำเนามายังฝ่ายงานสนับสนุนหอการค้าทั่วประเทศ ทางอีเมล์ wuttichai.fta@gmail.com, firstdiary@gmail.com  หรือทางโทรสาร  02-2264523 หรือทางไปรษณีย์ที่อยู่หอการค้าไทย  150 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
              2.2.3 ติดสติกเกอร์เครื่องหมาย " ยินดีต้อนรับสมาชิกหอการค้า" หน้าร้านค้า ผู้ประกอบการ ที่ให้สิทธิประโยชน์ (หอการค้าไทยจะจัดส่งสติกเกอร์ไปยังหอการค้าจังหวัด เมื่อได้รับสำเนา " หนังสือแสดงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า"                                                                                                                              
              2.2.4  หอการค้าจังหวัดแจ้งร้านค้าที่ให้สิทธิประโยชน์พร้อมหนังสือแสดงการให้สิทธิประโยชน์ ส่งให้หอการค้าไทย เพื่อหอการค้าไทยจะได้รวบรวมร้านค้า
ที่ให้สิทธิประโยชน์
                2.2.5 สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ให้สิทธิประโยชน์จากเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศได้ที่ www.thaichamber.org

3.  รูปแบบบัตรและคำอธิบาย

ด้านหน้า
 

หมายเลข   คำอธิบาย
1 ชื่อ-นามสกุล  (กรรมการ,สมาชิกหอการค้าจังหวัด)
2 องค์กร (หอการค้าจังหวัด.....)
3 สถานะ
3.1    ประเภทสมาชิก (กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก)
              - สมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ, สมาชิกตลอดชีพ, อื่น ๆ)
3.2    ตำแหน่ง (กรณีผู้ถือบัตรเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัด
              - ที่ปรึกษา, ประธาน, เลขาธิการ, กรรมการ, อื่น ๆ
4 เลขที่สมาชิก
4.1    XX เลข 2 หลัก : เลขที่จังหวัด อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย
4.2    XXX เลข 5 หลัก : เลขที่สมาชิก ตามที่หอการค้าจังหวัดตั้งไว้
              - หากมีไม่ครบ 5 ตำแหน่งให้เติม 0 ด้านหน้า เช่น  00012 เป็นต้น
              - หากมากกว่า 5 ตำแหน่งหรือไม่ใช่ตัวเลข ให้แจ้งมาตามข้อมูลนั้น    เ่ช่น 170000 M46, 2101110491350 เป็นต้น
5 วันหมดอายุ
5.1  หมดตามรอบการชำระเงิน (กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก)
5.2  หมดตามวาระ (กรณีผู้ถือบัตรเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัด

***          ในกรณีที่เป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้หอการค้าจังหวัดกำหนดวันหมดอายุบัตร ซึ่งไม่ควรเกินคราวละ 2 ปี เนื่องจากอาจจะมีการ
          เปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตร จะได้มีการปรับปรุงให้กับสมาชิกด้วย
                                 
                                                                                                                                                                                                                          ด้านหลัง
หมายเลข คำอธิบาย
1 คำอธิบายสิทธิ
2 ที่อยู่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  - กรณีบัตรหายให้ส่งคืนที่อยู่ดังกล่าว แล้วหอการค้าไทยจะทำการส่งคืนไปยังหอการค้าจังหวัดตามที่ระบุ
        ไว้บนบัตร เพื่อคืนแก่ผู้ถือบัตร
3 เว็บไซต์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  - สามารถค้นหาข้อมูลการให้สิทธิประโยชน์ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

4.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง/เอกสารแนบ
                                                     
       
4.1  หนังสือแสดงการให้สิทธิประโยชน์  Download
        4.2  แบบฟอร์มการสั่งพิมพ์บัตรสมาชิก    Download
        4.3  รหัสประจำจังหวัด อ้างอิงกระทรวงมหาดไทย    Download

 

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
ปิด
 ค้นหา