AEC คู่มือการค้าและการลงทุน 4 ประเทศ (CLMV)
1.คู่มือการค้าและการลงทุนกัมพูชา : ภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่เส้นทางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV) view magazine
2.คู่มือการค้าและการลงทุนลาว : ภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่เส้นทางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV) view magazine
3.คู่มือการค้าและการลงทุนพม่า : ภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่เส้นทางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV) view magazine
4.คู่มือการค้าและการลงทุนเวียดนาม : ภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่เส้นทางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV) view magazine
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search