"ปฏิบัติการฝนหลวง"

&ldquo ปฏิบัติการฝนหลวง&rdquo

                นายสุขพล  อินตาพรหม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2557 เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนเติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆ โดยให้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หน่วย ที่ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงตั้งอยู่ ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

              เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีนี้จะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2557 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันภัยแล้ง บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ลดความรุนแรงของลูกเห็บ ส่วนช่วงฤดูฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนต้นฤดูบรรเทาฝนทิ้งช่วงและเพิ่มน้ำในเขื่อน โดยเฉพาะในระยะนี้จะทำการบินเพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูก และเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ

        ในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ เกษตรกรสามารถประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ในเรื่องการร้องขอเพื่อทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในกรณีที่ไม่มีน้ำ หรือพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไปแล้วจะเกิดความเสียหาย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรืออาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ได้ทันที

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search