ประชุมชี้แจง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอนครชัยศรี

17 ส.ค.2555

รองประธานอาวุโส (ทิม ไทยทวี) เข้าประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดตัวโครงการการตรวจสอบรับรองระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอนครชัยศรี 
      เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกส้มโอนครชัยศรี มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า ให้เข้าใจถึงสาเหตุและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงการวางแผน และการประยุกต์ เพื่อคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์สินค้าประจำท้องถิ่นของ และสามารถยกระดับสินค้าประจำท้องถิ่นให้อยู่ในระดับสากลได้
        โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกส้มโอนครชัยศรี หรือผู้มีความรู้ทางด้านการเกษตร การจัดการแปลงพื้นที่เพาะปลูก และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนา ณ ร้านอาหารส้มแก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search