โครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

หลักการและเหตุผล

                              ในสภาพสังคมที่มีการแข่งข้นกันอย่างรุนแรงในปัจจุบันบุคลิกภาพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญของพนักงานที่จะต้องติดต่อเจรจาการค้ากับลูกค้าเพราะการพบปะเมื่อแรกเห็นจะเกิดความประทับใจกันนั้นยังต้องอาศัยทั้งทักษะการสื่อสารการวางตัว และให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้พร้อมที่จะสร้างความประทับใจต่อทั้งลูกค้า และเพื่อนร่วมงานให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว บุคลิกภาพที่ดีเป็นพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

Download  รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ใบสมัครอบรม

แผนที่โรงแรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานฝึกอบรม หอการค้าไทย
โทร. 0-26221860 ต่อ 205-207
โทรสาร 0-26221880, 0-26222376
E-mail : tcctrainings@gmail.com

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search