AEC Prompt หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   1. ความเป็นมา                           หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้นำภาคธุรกิจที่ผลักดันการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาโดยตลอด มีความ
more

 
AEC คำศัพท์อาเซียน
AEC สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศ CLMV
more  

อาเซียน+3
อาเซียน+6
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
more  

สถิติการค้าไทย-อาเซียน (พย 59)
Updated : 12.28.2016
สถิติการค้าไทย-อาเซียน (ตค 59)
สถิติการค้าไทย-อาเซียน (กย 59)
สถิติการค้าไทย-อาเซียน (สค 59)
สถิติการค้าไทย-อาเซียน (กค 59)
more
ASEAN Learn  แบ่งเป็น    5 หัวข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐาน อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)   2. คำกล่าวทักทาย (ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน)
more
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้
Updated : 12.03.2014
ภาพภ่ายงาน ASEAN Business Forum 2014
Updated : 11.18.2014
more    
สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานรัฐบาลจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
Updated : 06.05.2015
ผลการเยือนโมซัมบิก แทนซาเนีย และยูกันดากับคณะนายกรัฐมนตรี
Updated : 03.21.2014
more    
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนงานเสวนาเรื่อง AEC and SMEs Challenges : Next Step (Phase 3)  
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search